تاريخ روز : شنبه 26 مرداد 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت پتروشیمی فجر

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

عدم وجود شركت و مركز فعاليت ديگري تحت عنوان شركت پتروشيمي فجر در ساير نقاط كشوربه اطلاع مي ساند تنها مركز فعاليت و توليد شركت پتروشيمي فجر واقع در منطقه ويژه اقتصادي شهرستان بندرامام خميني ( ره) استان خوزستان مي باشد و اين شركت فاقد هر گونه شركت و مركز فعاليت ديگري در ساير نقاط كشور بوده و قصداحداث هيچ گونه شركت جديد ديگري را ندارد.